Apps

Picture

পূর্ববর্তী পুলিশ সুপারগন

Picture

eªvþYevwoqv †Rjvi c~e©eZx© cywjk mycviM‡bi bvg I Kvh©Kvj

µt bs

bvg

Kvh©Kvj

 1.  

Rbve mv¾v` †nv‡mb

15-02-1984 †_‡K 27-02-1984

 1.  

Rbve Gg.Gb f³

16-03-1984 †_‡K 23-07-1986

 1.  

Rbve dLiæj Avnv‡g`

23-07-1986 †_‡K 06-01-1988

 1.  

Rbve gvngy` kvnRvnvb

09-01-1988 †_‡K 18-12-1988

 1.  

Rbve †gvt ingZ Rvnvb wkK`vi

29-12-1988 †_‡K 11-01-1991

 1.  

Rbve †gvt byiæj Av‡bvqvi

11-01-1991 †_‡K 30-11-1992

 1.  

Rbve †gvt nvweeyi ingvb

30-11-1992 †_‡K 27-10-1995

 1.  

Rbve KvRx Rqbyj Av‡e`xb exicÖZxK

27-10-1995 †_‡K 07-09-1996

 1.  

Rbve Gb.we.‡K wÎcyiv

08-09-1996 ‡_‡K 08-05-1999

 1.  

Rbve †PŠayix Avnmvbyj Kwei

26-06-1999 †_‡K 09-04-2000

 1.  

Rbve mv‡ivqvi Avjg miKvi, wcwcGg

09-08-2000 †_‡K 19-07-2001

 1.  

Rbve Bd‡ZLvi DÏxb Avn‡g`

19-07-2001 †_‡K 09-08-2001

 1.  

Rbve †gvt Wv. Avt iwng

11-08-2001 †_‡K 18-04-2002

 1.  

Rbve †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`

15-04-2002 †_‡K 29-09-2003

 1.  

Rbve GwU.Gg Zv‡iK

29-09-2003 †_‡K 25-09-2005

 1.  

Rbve G.‡K Gg gvmy`yj Avjg

25-09-2005 †_‡K 24-11-2006

 1.  

Rbve †gvt AvZvDj wKewiqv

25-11-2006 †_‡K 08-09-2008

 1.  

Rbve †gvt jyrdi ingvb gÛj

08-09-2008 †_‡K 30-03-2009

 1.  

Rbve †gvt ‡gvL‡jQzi ingvb

30-03-2009 †_‡K 12-01-2011

 1.  

Rbve †gvt Rvwgj Avng`

12-01-2011 †_‡K 04-11-2012

 1.  

Rbve †gvt gwbiæ¾vgvb, wcwcGg (evi)

07-11-2012 †_‡K 29-05-2015

 1.  

Rbve †gvt wgRvbyi ingvb, wcwcGg (evi)

07-06-2015 †_‡K 23-04-2018

 1.  

Rbve †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Lvb, wcwcGg (evi), wewcGg

23-04-2018 †_‡K 27-07-2019

 1.  

Rbve †gvnv¤§` Avwbmyi ingvb

27-07-2019 †_‡K 13-12-2022

 

 
Copyright © 2023 Superintendent of police, Brahmanbaria. Developed by Momtaj Trading(Pvt.) Ltd.